ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA VTV2 KHẲNG ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA “QUY TRÌNH NUÔI TÔM TUẦN HOÀN NƯỚC GROWMAX”

ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA VTV2 KHẲNG ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA “QUY TRÌNH NUÔI TÔM TUẦN HOÀN NƯỚC GROWMAX”

Mô tả dự án