Bình luận (1)

  • Nguyễn Ngọc Anh Châu
    1 Tháng Bảy, 2022

    Tôm đẹp quá, khu vực Phú Yên mình có đại lý hay nhân viên nào có thể hỗ trợ mình không?

Bình luận