FCR 1.04 Khi Độ Mặn Chỉ 3%o Tại Farm Nuôi Anh Dũng – Kiên Giang

FCR 1.04 Khi Độ Mặn Chỉ 3%o Tại Farm Nuôi Anh Dũng – Kiên Giang

Mô tả dự án