GROWMAX PHÁT TRIỂN THẾ HỆ TÔM GIỐNG MỚI VƯỢT TRỘI GX22 VÀ GM22

GROWMAX PHÁT TRIỂN THẾ HỆ TÔM GIỐNG MỚI VƯỢT TRỘI GX22 VÀ GM22

Mô tả dự án