GROWMAX PHÁT TRIỂN THẾ HỆ TÔM GIỐNG MỚI VƯỢT TRỘI “GX22” VÀ “GM22”

GROWMAX PHÁT TRIỂN THẾ HỆ TÔM GIỐNG MỚI VƯỢT TRỘI “GX22” VÀ “GM22”

Mô tả dự án