HỘ NUÔI CỦA CHÚ BỬU THÀNH CÔNG 2 VỤ LIÊN TIẾP VỚI TÔM GIỐNG VÀ THỨC ĂN GROWMAX

HỘ NUÔI CỦA CHÚ BỬU THÀNH CÔNG 2 VỤ LIÊN TIẾP VỚI TÔM GIỐNG VÀ THỨC ĂN GROWMAX

Mô tả dự án