Khách Hàng GROWMAX Hà Tĩnh Thu 9 Tấn Tôm, Size 40 Con Với FCR: 1.0

Khách Hàng GROWMAX Hà Tĩnh Thu 9 Tấn Tôm, Size 40 Con Với FCR: 1.0

Mô tả dự án