THÀNH CÔNG 3 VỤ LIÊN TIẾP CÙNG THỨC ĂN GROWMAX – VỚI SIZE TÔM 28 CON/KG

THÀNH CÔNG 3 VỤ LIÊN TIẾP CÙNG THỨC ĂN GROWMAX – VỚI SIZE TÔM 28 CON/KG

Mô tả dự án