THỨC ĂN VÀ TÔM GIỐNG GROWMAX – TÔM VỀ SIZE 24.2 CON/KG, LỢI NHUẬN 2 TỶ ĐỒNG

THỨC ĂN VÀ TÔM GIỐNG GROWMAX – TÔM VỀ SIZE 24.2 CON/KG, LỢI NHUẬN 2 TỶ ĐỒNG

Mô tả dự án