Tôm Giống & Thức Ăn GROWMAX – Thu Hoạch Size 25 Con/Kg Sau 86 Ngày Nuôi

Tôm Giống & Thức Ăn GROWMAX – Thu Hoạch Size 25 Con/Kg Sau 86 Ngày Nuôi

Mô tả dự án