Trà Vinh 3 Vụ Thành Công Liên Tiếp, Thu Hoạch 18 Tấn Tôm 78 Ngày Size 30 Con Với FCR 1.18

Trà Vinh 3 Vụ Thành Công Liên Tiếp, Thu Hoạch 18 Tấn Tôm 78 Ngày Size 30 Con Với FCR 1.18

Mô tả dự án